شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

شرکت انبارهای عمومی ایران به منظور قبول امانت و نگهداری مواد اولیه، محصولات صنعتی  و کالاهای صاحبان صنایع و بازرگانان با موافقت هیئت نظارت بر انبارهای عمومی به صورت شرکت سهامی تاسیس و بر اساس مقررات ایران به ثبت رسیده است.